REGLEMENT 

Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij  Peize-Roden W.A.

Artikel 1

De Onderlinge Paardenverzekeringsmaatschappij is gevestigd te Peize.  Zij strekt haar werkzaamheden uit over gemeente Noordenveld, gemeente Tynaarlo en de gemeente Westerkwartier en verzekerd haar deelnemers tegen schade, geleden door verlies van veulens ,paarden en pony’s tengevolge van ziekte en ongelukken, uitgezonderd brand overeenkomstig en met inachtneming van de bepaling van dit reglement.                                                                                                                                                                    

Artikel 2

Wie tot de maatschappij wenst toe te treden dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Hij of zij doet daarvan mededeling aan de secretaris en verbindt zich daar door te onderwerpen aan en aansprakelijk te stellen voor alle bestaande of nog te maken reglementaire bepalingen, op de maatschappij betrekking hebbende. Wie toe treed tot de maatschappij betaald inleggeld. De hoogte hiervan wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

                                                              

Artikel 3

Waar in dit reglement gesproken wordt van secretaris, wordt bedoeld de secretaris van het bestuur, tevens van de maatschappij.

 

Artikel 4

De verzekerde is niet verplicht al zijn paarden, pony’s en veulens ter verzekering te doen inschrijven. Van aankoop of anderszins geeft hij binnen 3 dagen kennis aan de secretaris. Bij geboorte van een veulen dient daarvan gelijke aangifte, binnen dezelfde termijn, bij de secretaris te worden gedaan.

                                                              

Artikel 5

Ter verzekering worden aangenomen, voldragen veulens en paarden of pony’s die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.                                                     

Artikel 6

De goede gezonde te verzekeren paarden/pony’s worden op kosten der maatschappij door een schatter daartoe door de algemene vergadering benoemd, zo mogelijk in april en oktober van elk jaar gewaardeerd. De bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de schatter worden in een bestuursvergadering nader toegelicht en door de schatter nader vastgelegd. Elke wijziging in het reglement is aan goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.

 

Artikel 7

De schatter geniet een jaarlijkse, op de algemene bestuursvergadering te bepalen toelage en hij geeft na iedere schatting zo spoedig mogelijk zijn bevindingen van het geschatte door aan de secretaris. Bij buitengewone schatting zal voor ieder schatting een vergoeding van drie euro gevraagd worden. Mocht een verzekerd paard/pony of veulen  tijdens de schatting ziek of kreupel zijn, dan dient de verzekeringsnemer de schatter een dierenartsverklaring te overleggen, waarin wordt vermeld wat de aard en de vermoedelijke duur van de betreffende aandoening is. Indien het om een lichte aandoening gaat kan de schatter of het bestuur besluiten of er een herschatting moet plaats vinden, na genezing van het paard/pony.  Tot de herschatting blijft het dier verzekerd  als  de vorige schatting. Bij een ernstige aandoening, blijft het dier verzekerd als de vorige schatting, na een half jaar kan en mag hij naar beneden in schatting al gelang zijn conditie.

 

Artikel 8

Indien het bestuur zulks nodig oordeelt, moeten de in de verzekering opgenomen paarden/pony’s op kosten van de eigenaar, door een dierenarts worden onderzocht. Het bewijs van onderzoek moet door de verzekerde onverwijld in het bezit van de secretaris worden gesteld, waarna het bestuur in overweging neemt welke maatregelen ter zake verder dienen worden getroffen. Van elke maatregel welke te dien opzichte naar het oordeel van het bestuur door de verzekerde moet worden getroffen, wordt door het bestuur ten spoedigst kennis aan de verzekerde gegeven. De verzekerde is verplicht de daarbij gegeven aanwijzigingen nauwgezet op te volgen en na te leven. Blijft de verzekerde daarbij naar het oordeel van het bestuur in gebreke, dan moet worden geacht dat het betreffende de dier niet in de verzekering is opgenomen.

                                                              

Artikel 9

Voor leden die gedurende één jaar geen paarden/pony’s ter verzekering aanbieden, beëindigd het lidmaatschap automatisch.

 

Artikel 10

Het bestuur heeft het recht, zonder opgave van redenen, een aanvraag tot verzekering geheel of gedeeltelijk te weigeren, evenwel met het recht op beroep van betrokkene op de eerst komende algemene leden vergadering.

                                                              

Artikel 11

De rechten en plichten der verzekerden gaan in onmiddellijk na aanvaarding der verzekering.

Zij die zich in de loop van het halfjaar verzekeren delen in de rekening van dat halfjaar.

De verzekerden hebben recht op een reglement, welke hun kosteloos op aanvraag wordt verstrekt.

                                                              

Artikel 12

Bij ingang van de verzekering dient de verzekerde het dan gelden de percentage van de verzekeringsom aan de maatschappij te voldoen en moet bij de eerste schatting aan de schatter worden voldaan, of binnen acht dagen op de bankrekening van de maatschappij staan.

 

Artikel 13

Zij die lid zijn, betalen van paarden/pony’s, waarmede zij later toetreden, geen inleg, maar wel premie.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

                                                              

Artikel 14

De verzekerde is verplicht aan het bestuur, op diens verzoek, te allen tijde inlichtingen omtrent de toestand van de verzekerde paarden/pony’s  te verstrekken en het bestuur toegang tot de paarden/pony’s te verschaffen. Bij weigering worden de dieren met onmiddellijke ingang geacht niet meer te zijn verzekerd.

 

Artikel 15

Hij die een verzekerd paard/pony verkoopt of op andere wijze van de hand doet en hiervoor in het zelfde halfjaar een ander paard/ pony in de plaats koopt of op rechtmatige wijze in zijn bezit krijgt, betaalt hier voor, zo het dier ter verzekering wordt aangenomen, wel premie over de meerwaarde.

                                                              

Artikel 16

De verzekerde is verplicht dat al zijn paarden/pony’s welke bij de verzekering zijn ingeschreven voldoen aan de regelgeving, (paspoort chip etc) zoals dit wettelijk voorgeschreven is.

                                                              

Artikel  17

Elk boekjaar wordt op de algemene jaarvergadering, naar aanleiding van het financiële resultaat over het afgelopen boekjaar, het percentage te betalen premie voor het volgende boekjaar vastgesteld. De premie is per halfjaar verschuldigd, de half jaren lopen van de eerste dag mei tot de eerste dag november en van de eerste dag november tot de eerste dag mei

Zij die zich gedurende het lopende halfjaar verzekerd hebben, betalen de premie voor het volledig halfjaar.

De verzekeringnemer is verplicht het aan de maatschappij verschuldigde bedrag per 1 mei of 1 november te voldoen, bij het niet, of in  gebreke blijven van de betalingen is het betreffende dier/ dieren niet verzekerd tenzij het bestuur bij een te late betaling anders beslist.

                                                              

Artikel 18

Ingeval een verzekerd dier ziek wordt, is de verzekerde verplicht daarvan binnen 24 uur mededeling te doen aan het bestuur en moet hij/zij onmiddellijk een bevoegde dierenarts ontbieden, teneinde het zieke dier geneeskundig te doen behandelen. Wanneer het verzekerde paard/pony/ veulen in de weide of buiten het erf van verzekeringnemer een ongeval heeft, is verzekeringnemer verplicht indien wettelijk mogelijk het dier op kosten bij de verzekerde te stallen.  Wanneer de ziekte of ongeval, ongeneeslijk wordt verklaard en een, naar het genoegen van het bestuur, diergeneeskundige afmaking nodig oordeelt, moet zulks onmiddellijk geschieden. Indien paarden/veulens en pony’s niet meer vervoerd mogen worden en ter plaatse moeten worden afgemaakt, zijn de hieruit voort vloeiende kosten van de dierenarts en/of rendac voor rekening van de eigenaar van het dier.

                                                              

Artikel 19

Paarden/ Pony’s welke na röntgenologisch onderzoek op beengebreken worden afgekeurd, zullen slechts dan door de verzekering worden overgenomen indien zij tevens zichtbaar kreupel zijn.

 

Artikel 20

Het bestuur heeft het recht een ziek dier te onteigenen, tegen betaling der eventueel bij sterfte uit te keren schadevergoeding, tenzij de eigenaar van het dier er naar goeddunken mede wenst te handelen. In laatste geval verliest de verzekerde alle aanspraken op de rechten van de maatschappij, voor dat bepaalde geval.

                                                              

Artikel 21

Van de dood van verzekerd dier moet verzekerde binnen 24 uur nadien kennis geven aan de secretaris. Het bestuur kan op kosten van de maatschappij het dier laten keuren door een bevoegd dierenarts. Overeenkomstig diens verklaring treft het bestuur die maatregelen welke het nodig oordeelt en handelt verder naar eigen inzichten. De verzekerde heeft zich aan het oordeel van het bestuur te onderwerpen, met beroep echter op de eerstkomende algemene vergadering. De verzekerde heeft het recht, in geval van geschil ook het advies van een dierenarts, naar eigen keuze, in te winnen.

                                                              

Artikel 22

De verzekerde is verplicht om dode dieren afgeschermd  naar de openbare weg te vervoeren, voor het weghalen door een destructie bedrijf. De kosten zijn voor de verzekerde.

De opbrengst van geslachte of in nood geslachte dieren zijn voor de maatschappij.

                                                              

Artikel 23

Het bestuur is, zo het dit in belang van de maatschappij acht, gerechtigd om de verzekering te allen tijde te doen beëindigen, desgevraagd met nadere aanduiding van redenen en met recht van beroep van de verzekerde op de eerst komende algemene ledenvergadering.

                                                              

Artikel 24

Bij verkoop en overdracht der dieren houdt de verzekering en premiebetaling op, tenzij ter voorziening van of door wettelijke voorschriften naar het oordeel van het bestuur de verzekering voor een bepaalde termijn moet worden geacht te zijn blijven voortbestaan.

                                                              

Artikel 25

In het belang van de maatschappij, doch ook in hun eigen belang wordt de verzekerden ten zeerste aanbevolen om de meest mogelijke zorg voor hun verzekerde dieren te dragen en zodra zij onregelmatigheden bij andere leden opmerken, daarvan terstond kennis te geven aan de secretaris.

 

Artikel 26

De schadevergoeding bedraagt tachtig procent der verzekerde waarde, volgens de laatst plaats gehad hebbende waardering. Indien een lid om principiële  redenen kiest voor euthanasie voor zijn dier, dan is de schadevergoeding altijd zestig procent der verzekerde waarde, volgens de laatst plaats gehad hebbende waardering.

Moet er op advies van de dierenarts euthanasie plaats vinden  van het dier, vanwege medicijngebruik en wat ook in het paspoort staat, dan is de schadevergoeding zeventig procent der verzekerde waarde, volgens de laatst plaats gehad hebbende waardering. Kosten welke gemaakt moeten worden voor het regelen in uitvoeren van de euthanasie zijn voor rekening van het betreffende lid. Naar gelang van de omstandigheden heeft het bestuur de bevoegdheid het uitkeringspercentage te verhogen of te verlagen, na openbare bekendmaking te hebben gedaan welke verhoging of verlaging dit percentage heeft ondergaan en met ingang van welke datum. Mocht U een dood paard/pony of veulen hebben die verzekerd is dient U spoedig de verzekering te berichten voordat U een destructie bedrijf  bericht, want het chip nummer moet eerst gecontroleerd worden door de verzekering, bij geen controle kunt U ook geen schadevergoeding verwachten.

                                                              

Artikel 27

Voor veulens van diverse rassen, beneden de leeftijd van acht weken wordt het bedrag der schade uitkering jaarlijks op de algemene vergadering bepaald. Bij geboorte van een tweeling ,welke dood zijn geboren, wordt hiervan maar één uitbetaald. De geboren veulens die bij de verzekering zijn door gegeven, worden acht weken na aanmelden, door een schatter gewaardeerd na de richtlijnen wat op de algemene vergadering is besproken. Dat geldt eveneens voor de premie  vermeerderd met de kosten  welke aan de schatter moet worden voldaan.

                                                              

Artikel 28

De wijze van verkoop van afgekeurde paarden of in nood geslachte dieren wordt jaarlijks op de algemene vergadering beslist.

                                                              

Artikel 29

Bij schade geleden door een besmettelijke ziekte, wordt de schade vergoeding toegekend volgens artikel 26, onder aftrek van het bedrag dat reeds door een andere instantie is betaald.

                                                              

Artikel 30

De schade uitkering geschiedt, zo mogelijk, binnen 14 dagen na de dag waarop zij bij de penningmeester is aangevraagd. Deze aanvraag moet geschieden onder het kosteloos overleggen van een verklaring met juiste chip nummer van het dier, door een bevoegd dierenarts.

 

Artikel 31

Geen uitkering geschied;

  1. Wanneer de verzekerde onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan, de voorschriften van de dierenarts, of van het bestuur niet opgevolgd of heeft op gevolgd of de bepalingen van dit reglement niet naleeft of heeft nageleefd.
  2. Zo de verzekerde in gebreke is gebleven het door hem aan de maatschappij verschuldigde te voldoen.
  3. Zo de verzekerde gelijktijdig het zelfde dier in een andere verzekeringsmaatschappij heeft doen opnemen.
  4. Bij verliezen ontstaan door oorlog, oorlogsgeweld, oproer, watersnood of andere door overmacht ontstane rampen of onvoorziene omstandigheden.
  5. Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot registratie en identificatie van het dier.
  6. Wanneer een opnieuw ter verzekering aangeboden paard/pony, dat een gebrek heeft, toch in de verzekering wordt opgenomen en het paard/pony als gevolg van dit gebrek moet worden afgekeurd.
  7. Bij vervoer van een verzekerd paard/pony in opdracht van de verzekeringnemer, anders dan door een eigen vervoermiddel, wordt de schade die aan het vervoerde paard/pony en veulen wordt toegebracht niet aan de verzekeringnemer vergoed.

                                                              

Artikel 32

Alle geschillen, van welke aard dan ook, doch de verzekering rakende, worden door het bestuur beslist, met beroep op de eerstkomende algemene vergadering.

                                                              

Artikel 33

Één maal per jaar en verder zo dikwijls minstens 15 leden een schriftelijk voorstel bij de secretaris daartoe indienen, wordt een algemene vergadering belegd.

                                                              

Artikel 34

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van geldige stemmen der aanwezige leden.

 

Artikel 35

Over personen wordt schriftelijk, over alle voorstellen, geen personen betreffende, wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

                                                              

Artikel 36

In kwestieuze gevallen van schriftelijke of mondelinge stemming wordt de beslissing ervan aan het bestuur overgelaten.

                                                              

Artikel 37

Jaarlijks wordt door het bestuur in de maand februari een algemene ledenvergadering belegd. Het bestuur van de maatschappij bepaalt plaats, dag en uur der vergadering, die tenminste 8 etmalen te voren aan de leden door openbare bekendmaking of anderszins worden bekend gemaakt.

 

Artikel 38

Het bestuur bestaat uit maximaal negen leden, door de verzekerden uit hun midden te benoemen in een algemene vergadering. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. Op deze algemene vergadering treed telkens een lid  van het bestuur af , volgens rooster, door bestuur opgemaakt. De aftredende is terstond herkiesbaar.  Als een bestuurslid niet herkiesbaar is, stelt het bestuur een nieuwe kandidaat bestuurslid voor. Een tegenkandidaat voor de bestuursfunctie kan door minimaal 10 leden worden voorgesteld. Dit dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de vergadering  ingediend worden bij het secretariaat.  De benoeming geschiedt  bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Indien door sterf geval, vrijwillig aftreden of door een andere redenen een vacature ontstaat binnen het bestuur van de maatschappij, dan wordt door de andere leden van het bestuur een plaatsvervanger gekozen. De eerstvolgende algemene ledenvergadering moet deze keuze vervolgens bekrachtigen of een andere keuze maken.

 

Artikel 39

De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris houdt aantekening van alles wat op de vergaderingen behandeld wordt, voert namens het bestuur de correspondentie, zorgt voor het bijeenroepen van de vergaderingen. De secretaris geniet een vergoeding van € 25.00 per jaar. De penningmeester beheert de financiële zaken en maakt een begroting per boekjaar. De begroting wordt voorgelegd aan de leden op de algemene ledenvergadering ter goedkeuring. Onvoorziene uitgaven die niet zijn opgenomen in de begroting kunnen alleen na verantwoording aan en akkoord van de meerderheid van de bestuursleden worden geaccordeerd. Hiervan dient de penningmeester melding te maken op de eerst volgende ledenvergadering.  Gemaakte onkosten kunnen alleen worden gedeclareerd door middel van een schriftelijk betalingsbewijs.

                                                              

Artikel 40

Elk jaar wordt, zo mogelijk op de algemene vergadering, door de penningmeester rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen boekjaar gedaan en wordt de rekening met de nodige bescheiden tot onderzoek gesteld in handen ener door de vergadering benoemde commissie van twee leden. Door deze commissie wordt van het gehouden onderzoek ogenblikkelijk of in de eerstvolgende vergadering verslag uitgebracht.

                                                              

Artikel 41

Wijziging van dit reglement kunnen geschieden op schriftelijk voorstel van minstens 15 verzekerden of van het bestuur, nadat zulks in de oproeping ter vergadering is bekend gemaakt.

                                                              

Artikel 42

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

                                                              

Artikel 43

Dit reglement treedt in werking op  1 januari 2018  met ingang van welke datum alle vroeger vastgestelde reglementen en reglementswijzigingen zijn vervallen.

 

 

Het Bestuur van de Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij Peize-Roden W.A.